സ്വർഗീയ രാജ്ഞി

ആറ്റൽ മുത്തിൻ ﷺ അരുമമുത്ത്
തിരു വജ്ഹിൻ ദർപ്പണം
കരളിന്റെ കുളിരായി വളർന്നു തിരു മടിത്തട്ടിൽ
പിരിയുവാനൊക്കില്ല ഇരുമനസിനും
പിറന്നത് പെണ്ണെന്നറിഞ്ഞാൽ
മണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തും ഇരുകാലി തൻ ക്രൂരതക്ക് മുന്നിൽ
മാറോടണച്ചു പൊന്നു മോളെ
ചേലൊത്ത സഹ്‌റാഇന് തുണയാക്കി
അസദുല്ലാഹ് എന്നവരെ..
ഏറെ പിരിശത്തിൽ ഗമിച്ചു… സുമോഹന വല്ലരിയിൽ
തളിർത്തതാ ഹസൻ വ ഹുസൈൻ അവർ
നാളെ സയ്യിദാണവർ  നാളെ
ജന്നാത്തിലും..
ഉമ്മാ….  رضي الله عنها
നിങ്ങൾ സഹിചൊരി ത്യാഗതിന്
ഒരംശം പോലുമിവൾ രുചിച്ചതുമില്ല
ആസ്സു കല്ലിൽ തിരു കരം
നിണമൊഴുകിയതും
അവകാശപ്പെടാനില്ല…
ഈ ഭൂവിൽ സ്വർഗ്ഗ ജീവിതം നയിക്കും
ഇവൾ
ശാശ്വത സുവർഗ്ഗമിൻ നായികയായി വാണീടും
ഉമ്മാന്റെ കൂടെ
പറുദീസ മോഹിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണ്..
ഹിജാബിനെ പുണർന്ന നിങ്ങളെയല്ലാതെ
പിന്നെയാരെ പിന്തുടരേണ്ടൂ ഇവൾ
 വൃഥാവിലാക്കിടല്ലേ ഉമ്മാ.   .
കൊച്ചു മോളാണേ.. കൈപിടിച്ചിടണേ…..
Shanida Abdulla
Mathra Classroom Oman

2 Replies to “സ്വർഗീയ രാജ്ഞി”

Comments are closed.