തിരുനബി(ﷺ) അനുപമ വ്യക്തിത്വം : ഡൈലി ക്വിസ് – വിജയികൾ

റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഡൈലി ക്വിസ് മത്സര ഫലം

72 ൽ 72 മാർക്കും നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ

72 ൽ 71 മാർക്ക് നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയവർ
72 ൽ 70 മാർക്ക് നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയവർ

അഭിവാദ്യങ്ങൾ