സാക്ഷര (രാക്ഷസ) കേരളം

കേരം വിളയും മാമല നാടിൻ 
പച്ച പുതക്കും മലയാള
നാടിൻ 
പേരത്രേ കേരളം 
ഏറെ മഹോന്നതമായിരുന്നു നീ 
ഗതകാലമേ മാപ്പ് 
ഇന്നു നീ 
സാക്ഷര സുമോഹന 
സുന്ദര കേരളം, 
ആളിക്കത്തും വിശപ്പിൻ 
രോധനമൊന്നമർത്താൻ 
രണ്ടു വറ്റെടുത്തവനെ 
തല്ലിക്കൊഴിച്ച നിന്റെ പേരോ സാക്ഷരത ?
ഹാ 
ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം 
നാടെന്നു 
കൊട്ടിഘോഷിച്ചു  നടന്നു നീ…. 
മിണ്ടാപ്രാണികളെ 
നിങ്ങളെത്ര ഭേദം, 
ഇരുകാലി തൻ ക്രൂരത 
ദൈവം പൊറുത്തീടുമോ ?
ബുദ്ധിജീവികൾ, 
സാംസ്‌കാരികപ്രഭുക്കൾ 
അരങ്ങു തകർക്കട്ടെ.., 
സാക്ഷരത കുതിച്ചുയരട്ടെ 
കാടിന്റെ മക്കളെ….. ക്ഷമിക്കണം, 
നിങ്ങൾ പരിധിക്കു പുറത്താണ് പോൽ 
മാപ്പ് മാപ്പ് മാപ്പ്!
അബ്ശാൻ 
മത്ര ക്ലാസ്സ്‌ റൂം , ഒമാൻ
CategoriesUncategorized